REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://frs-creative.pl/

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://frs-creative.pl/prowadzony jest przez FRS Creative Sebastian Bełz Sitaniec-Kolonia 140 22-400 Zamość, telefon i adres e-mail: +48 797 242 555, frs.sklep@gmail.com, NIP:9222725369, REGON: 388548177.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową https://frs-creative.pl/

3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://frs-creative.pl/.

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określający w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz warunki i zasady składania Zamówienia,

c) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

d) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

e) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

f) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, które określa w szczególności rodzaj i liczbę zamówionych Produktów,

g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

h) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

i) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

j) Kupon rabatowy – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty lub prezent do zakupów, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

k) Dowód zakupu – faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

l) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

ł) FORMULARZ ZWROTU – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6.) PROTOKÓŁ REKLAMACJI– dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 7.,

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży,

c) prowadzeniu Newslettera.

5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest prawidłowe dokonanie rejestracji, które następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, a tym samym podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

7. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: frs.sklep@gmail.com

8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

9. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

10. Zapytania i reklamacje mogą̨ być́ kierowane na adres frs.sklep@gmail.com lub pod numerem telefonu: +48 797 242 555 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

11. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego https://frs-creative.pl/polityka-prywatnosci-i-regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sprzedawca może pozbawić́ Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również̇ może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego terminu na zastosowanie się do żądania Sprzedawcy, w szczególności kiedy Kupujący dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a także gdy:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących Sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać́ powtórnej rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sprzedawca podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń́,

c) niepodejmowania działań́ takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kupujący może złożyć Zamówienie wyłącznie poprzez złożone wcześniej Konto.

3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

4. Zamówienie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, może być składane 7 dni tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

6. Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Kupujący ma możliwość́ modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się̨ wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Natomiast w sytuacji, kiedy Kupujący będzie chciał dokonać zmian w danych po skutecznym złożeniu Zamówienia, powinien on niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

8. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać́ informacje dotyczące:

a) zamówionych Produktów,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują̨),

c) wybranej formy płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10. Po złożeniu Zamówienia, Kupującemu zostanie przesłana wiadomość́ e-mail zatytułowana „Potwierdzenie złożenia zamówienia [numer zamówienia]” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które zostało przyjęte do realizacji.

11. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.

12. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu.

13. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi 4 dni robocze.

14. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio 14 dni roboczych.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 4. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

4. Kupujący niebędący osobą fizyczną w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.

5. Płatności dokonywane online w Sklepie internetowym obsługiwane są za pośrednictwem platformy Paynow dostępnej pod adresem www.paynow.pl, wykorzystywanej przez firmę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej
NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale.

Paynow oferuje metody płatności w postaci pay-by-link, BLIK.

Obsługiwane banki:

mBank
Alior Bank
BNP Paribas
BOŚ Bank
Pekao24
PKO
Santander
Citi Handlowy
Credit Agricole
Envelo Bank
Getin Bank
Inteligo
Millenium
Nest Bank
Noble Bank
PBS Bank
Plus Bank
T-Mobile
Toyota Bank
ING

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A..

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
Mastercard
MasterCard Electronic
Maestro

7. Dokonana zapłata na poczet złożonego zamówienia ma charakter zaliczki, która w momencie realizacji dostawy będzie zaliczona na poczet zapłaty za dostarczony towar. W przypadku niemożności zrealizowania złożonego przez stronę internetową zamówienia, zaliczka podlega zwrotowi adekwatnie do stopnia realizacji złożonego zamówienia.

§ 5. DOSTAWA

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się̨ pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

2. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy zamówionych Produktów:

a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską – InPost (przesyłka kurierska standardowa),

b) odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost.

3. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

8. Termin dostarczenia Produktów do Kupującego wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych od momentu wysłania.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia do pobrania >>> FORMULARZ ZWROTU

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 7. REKLAMACJA

I. Reklamacje dotyczące Produktów

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego PROTOKÓŁ REKLAMACJI

4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT) lub jego kopię.

5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zatytułowane „Reklamacja” i należy je skierować na adres pocztowy: FRS Creative Sebastian Bełz Sitaniec-Kolonia 140 22-400 Zamość.

Lub przesłać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: frs.sklep@gmail.com.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni w formie pisemnej – drogą pocztową lub elektroniczną. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

10. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

11. Powyższe, dotyczy wyłącznie Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

II. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się̨ usunąć́ w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub przerw technicznych w funkcjonowaniu Sklepu internetowego https://frs-creative.pl/ Kupujący powinien powiadomić Sprzedawcę o powyższym.

4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem https://frs-creative.pl/. Kupujący może zgłaszać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: frs.sklep@gmail.com.

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej https://frs-creative.pl/ oraz swoje żądanie.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

8. Odpowiedź na reklamację dotyczącą funkcjonowania strony internetowej Sklepu wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Kupującego.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego https://frs-creative.pl/.

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego https://frs-creative.pl/ są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego https://frs-creative.pl/ w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego https://frs-creative.pl/ oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2021 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO https://frs-creative.pl/

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując należycie ochronę danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: FRS Creative Sebastian Bełz Sitaniec-Kolonia 140 22-400 Zamość, telefon i adres e-mail: +48 797 242 555, frs.sklep@gmail.com, NIP:9222725369, REGON: 388548177.

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą.
Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.
Nr telefonu – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu Produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.
Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową.
Adres internetowy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania go do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach sklepu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie sklepu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
Aktywność w Sklepie internetowym – informacje wynikające z monitorowania Twojej aktywności w Sklepie internetowym https://frs-creative.pl/ mające na celu profilowanie danych.
4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy powyżej wskazane dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w Sklepie internetowym https://frs-creative.pl/
Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
5. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne w celu:

Korzystania ze Sklepu internetowego https://frs-creative.pl/ jako zarejestrowany Klient;
Kontaktu z Tobą w celu realizacji zamówień, a także prowadzania działań marketingowych;
Otrzymywania Newslettera drogą elektroniczną;
Monitorowania i dopasowywania oferty handlowej do Twoich zainteresowań za pomocą profilowania;
Monitorowania aktywności Twojej jak i innych użytkowników, która obejmuje np. wyszukiwanie słów kluczowych, ofert, promocji, informacji na stronie, a także zarządzanie Twoją aktywnością w naszym Sklepie internetowym;
Dopasowania treści reklam zgodnie z uprzednio przeglądaną przez Ciebie zawartością Sklepu internetowego https://frs-creative.pl/ na podstawie profilowania;
Prowadzenia analiz statystycznych;
Obsługi Twoich zgłoszeń, próśb i żądań.
6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

7. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych są:

W odniesieniu do świadczenia usług oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Newsletter lub informacje handlowe drogą elektroniczną wysyłane są na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Sklepu internetowego https://frs-creative.pl/ do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi oraz w niektórych przypadkach rozpatrywania reklamacji, a także w niektórych przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Administratora w tym Sklepu internetowego https://frs-creative.pl/ do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Sklepie intern